Perustuslakivaliokunta linjasi tunnistetietojen säilyttämistä ja käyttöä

Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi tänään lausuntonsa (PeVL 18/2014 vp) hallituksen esityksestä eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n ja rikoslain 38 luvun 8 b §:n muuttamisesta (HE 221/2013 vp ). Tietoyhteiskuntakaari kokoaa yhteen ja samaan lakiin useat nykyiset tietoyhteiskunnan keskeiset lait. Alun perin lakiehdotus ei herättänyt suurta valtiosääntöoikeudellista mielenkiintoa, koska ehdotettu perusoikeuksien kannalta merkityksellinen sääntely ei pääsääntöisesti poikennut […]