Uskonnon ja omantunnon vapaus koulujen tilaisuuksissa

Perustuslakivaliokunta antoi tänään mietintönsä valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomuksesta vuodelta 2012. Tosiasiallisesti mietinnössä otetaan ensisijaisesti kantaa uskonnon ja omantunnon vapauteen koulujen tilaisuuksissa. Mietintöä voidaan sinänsä pitää asiallisena ja perusteellisenakin puheenvuorona ylimpien laillisuusvalvojien päätösten herättämään julkiseen keskusteluun.  Valiokunta katsoo mietinnössään yhtäältä, ettei sillä ollut tarvetta muuttaa uskonnon- ja omantunnon vapautta koskevaa kantaansa koulun perinteisten juhlien osalta. Toisaalta se samalla päätyy korostamaan […]

Juhani Kortteinen: Oikeusvaltion tienhaaroja

Terveestä maalais- tai kaupunkilaisjärjestä tai vielä jylhemmin ilmaistuna kansan oikeustajusta on tullut viime aikoina hyvin suosittu ja käteen käypä kassara perusoikeuskeskustelussa. Perusoikeudet on joillakin tahoilla koettu oppineiden saivarteluna ja turhana esteenä rikollisuuden torjunnalle ja muulle yleisen hyvän edistämiselle. Samaan aikaan, kuten Lauri Lehtimaja yleisönosastokirjoituksessaan (HS) totesi, varsinkin vanhan liiton juristit epäilevät perusoikeuksiin sisältyvän sen verran […]

Pauli Rautiainen: Pakkojäsenyys tulossa ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntiin

Korkeakouluopiskelijoiden jäsenyyden järjestämisestä korkeakoulujensa opiskelijayhteisöissä on taitettu peistä jo vuosikymmeniä. Yliopistoissa on ollut vanhastaan käytössä pakkojäsenyys: jokainen perustutkinto-opiskelija kuuluu yliopistonsa ylioppilaskuntaan ja maksaa sille jäsenmaksua. Ammattikorkeakouluissa ei sen sijaan ole pakkojäsenyyttä: opiskelijakuntaan kuuluminen ja sen jäsenmaksun maksaminen on jokaiselle opiskelijalle täysin vapaaehtoista.Pakkojäsenyyden valtiosääntöinen arviointi kiinnittyy perustuslain yhdistymisvapaussäännöksen (13 §) tulkintaan. Sen osalta perustuslakivaliokunta on todennut, […]

Niklas Vainio: EU-tuomioistuin asetti rajat valvontalainsäädännölle

Tämänkin blogin sivuilla ehdittiin jo uutisoida Euroopan unionin tuomioistuimen tiistaisesta Digital Rights Ireland -tuomiosta, jolla se kumosi  vuonna 2006 säädetyn direktiivin teletunnistetietojen säilyttämisvelvollisuudesta. Direktiivi velvoitti eurooppalaiset teleoperaattorit säilyttämään puhelin- ja Internet-viestinnän tunnistamis- ja paikkatietoja 6-24 kuukauden ajaksi vakavan rikollisuuden torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa varten. Direktiivin säätämisen taustalla olivat vuoden 2001 World Trade Centerin tapahtumat. Vakavalla […]

Miia Halme-Tuomisaari: Ihmisoikeudet yksi näkemys paremmasta maailmasta

Ihmisoikeusvaltuuskunta suositteli 14.2, että Valtioneuvosto laatii koko Suomea koskevan ihmisoikeuskoulutuksen ja –kasvatuksen toimintaohjelman. Ehdotettu toimintaohjelma on sisällöltään laaja: ihmisoikeudet halutaan mukaan kaikille opetustasoille päiväkodeista yliopistoihin. Aloitetta oli ihmisoikeuskentällä odotettu yli vuosikymmen, ja se otettiin innostuneesti vastaan. Käytännössä ohjelma edellyttäisi muun muassa opettajien pakollista ihmisoikeuskoulutusta. Tällainen suunnitelma aikana, jolloin opiskelun vapaavalintaisuutta yleisesti puolustetaan, vaatii rinnalleen avointa […]

Teletunnistamistietojen säilyttämistä koskeva direktiivi pätemätön

Euroopan unionin tuomioistuin totesi tänään (8.4) antamallaan tuomiolla teletunnistamistietojen säilyttämistä koskeneen direktiivin pätemättömäksi. Direktiivi on velvoittanut jäsenvaltioita säätämään laaja-alaisesta sähköiseen viestintään liittyvien tunnistamistietojen säilyttämisvelvollisuudesta. Säilyttämisvelvollisuus on koskenut muun muassa tietoja siitä, kuka on soittanut puhelun tai lähettänyt sähköpostiviestin ja mihin aikaan. Samoin se koskee esimerkiksi matkapuhelimen sijainnin jäljittämiseksi tarvittavia tietoja. Tiedot tuli direktiivin mukaan säilyttää […]

Martin Scheinin: Euroopan ihmisoikeustuomioistuin veti koulujen uskonnonopetukselta maton alta

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen antoi 24.3.2014 kanteluasiassa ratkaisun, jossa hän päätyy seuraaviin johtopäätöksiin:  “Sekä positiivisen että negatiivisen uskonnonvapauden kannalta ja EIT:n oikeuskäytäntö huomioon ottaen kouluissa tehtäviä julkisen vallan neutraalisuuden ja uskonnonvapauden yhteensovittamiseen tähtääviä järjestelyitä perustellumpaa olisi se, että kouluissa ei lainkaan järjestettäisi opettajien tai muun koulun henkilökunnan taikka seurakunnan työntekijän johtamia tilaisuuksia, joissa on tietyn vakaumuksen […]